Missie en Visie

 

Uitgangspunt:
Op de Lucebertschool wordt naast rust en structuur een hartelijk en avontuurlijk klimaat nagestreefd. Dit legt de basis om tot leren te komen.
 

Missie:
De Lucebertschool  wil kinderen leren uitvinden, verbinden en uitvoeren door  ‘Samen met plezier nieuwsgierig en in beweging’ te zijn.
 
Visie:
Het ontwikkelen van de eigen nieuwsgierigheid:
·       Op de Lucebertschool wordt gezorgd voor een rijke leeromgeving.
·       Uit de leerlingen halen wat erin zit, door een breed onderwijs aanbod, waarbij gebruik wordt gemaakt van avontuurlijk leren en door talentmiddagen aan te bieden.
·       Er wordt zowel cognitief als creatief uit de leerlingen gehaald wat erin zit.
·       Er wordt gezorgd voor differentiatie in het aanbod;
·       In alle methoden die worden gebruikt op de Lucebertschool zitten mogelijkheden tot versnellen en vertragen. Daarnaast maken wij gebruik van de mogelijkheden die worden aangeboden door onze coördinator Hoogbegaafdheid. In groep 1/2 gebruiken wij ‘de slimme kleuter’. Op donderdag is de Satelietklas aanwezig om alle HB-leerlingen van de gemeente Bergen een passend aanbod te bieden.
·       Eisen stellen
·       Zowel cognitieve als sociaal emotionele, als creatieve opbrengsten moeten per individueel leerling zo hoog mogelijk zijn. Daarbij wordt gestreefd naar een ‘goed kwalificatie‘ vanuit de inspectie.
 
Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en zelfstandigheid:
·       Er wordt gewerkt aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerlingen. Deze zijn samen met een positief kritische houding van wezenlijk belang om in de hedendaagse, complexe maatschappij te kunnen functioneren. Leerlingen moeten de mogelijkheid krijgen om de grenzen van hun gedrag, getoetst aan regels en afspraken binnen de school, te kunnen ontdekken.
·       Methodisch werken
·       Er wordt gebruik gemaakt van alle moderne, beschikbare leermiddelen.
·       Thema’s en projecten
·       Het curriculum wordt verdiept met schoolthema’s waaraan projecten worden gekoppeld. De projecten en thema’s zijn zowel cognitief als creatief van aard. De thema’s zijn schoolbreed en worden lesoverstijgend aangeboden.
·       ICT wordt intensief ingezet binnen het onderwijs van de Lucebertschool. De leerlingen worden mediawijs. Daarnaast zijn we ook actief om de sociaal-emotionele ontwikkeling binnen de virtuele wereld verder te ontwikkelen, hiervoor wordt o.a. de module ‘Mediawijs’ van Leefstijl ingezet.
 

 

 

 
 

 
Kernwaarden van de school zijn; Samen, plezier, nieuwsgierig en in beweging
 
Samen:
‘Samen sta je sterk.’ De mensheid kan niet overleven zonder elkaar, hiervoor is het van belang dat kinderen samen leren werken. Respect voor elkaar hebben, elkaars zwakke en sterke kanten leren kennen en er mee om leren gaan, en hierin jezelf durven en mogen zijn. Dit wordt o.a. vormgegeven door:
·       Combinatieklassen
·       Groep overstijgende activiteiten
·       Samen buitenspelen
 
 
Plezier:
‘Iedereen komt met een glimlach binnen en gaat met een glimlach naar buiten.’ Het leven wordt makkelijker als je plezier hebt. De Lucebertschool is een nabootsing van de werkelijkheid en dus wordt er erg veel belang gehecht aan het hebben van plezier, het enthousiast zijn en durven dromen.  Dit wordt o.a. vormgegeven door:
·       Rust en structuur bieden
·       Lucebertmiddagen
·       Goede communicatie
·       Mogen doen waar je interesse ligt, zowel voor leerkrachten als leerlingen als ouders.
 
Nieuwsgierig:
‘Nieuwsgierig durven zijn opent deuren naar een nieuwe werkelijkheid.’ Alle uitvindingen zijn gedaan door nieuwsgierig te zijn naar iets nieuws. Om deze nieuwsgierigheid te bevredigen is er kennis nodig. Op de Lucebertschool zorgen we voor ruimte om kennis te vergaren, te combineren, en toe te passen. Dit wordt o.a. vormgegeven door:
·       Aanbieden van uitdagende methoden
·       Lucebertmiddagen
·       Thematisch onderwijs
·       Zelfstandig werken
·       Bezoeken theater, musea, bioscoop, ivn,-lessen, schooltuinen
 
In beweging:
‘Kijk je in het donker met een zaklantaarn, dan zie je één detail heel goed, kom je in beweging dan ontvouwt zich de hele wereld in de bundel van jouw zaklamp.’ Door in beweging te komen, komen er stoffen vrij die ons gelukkiger, leergieriger en alerter maken. Het is belangrijk om dit proces in te zetten om tot nog betere resultaten te komen. Dit wordt o.a. vorm gegeven door:
·       Avontuurlijk leren
·       2x In de week gymnastiek lessen
·       Een lerende organisatie te zijn
·       Leerkrachten een lerend voorbeeld te laten zijn voor leerlingen
·       Het stimuleren van een brede ontwikkeling.