Onze leerlingenraadDe leerlingenraad heeft als doel om;

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?
Uit de groepen 5 t/m 8 worden twee vertegenwoordigers gekozen; ieder jaar worden er rond september / oktober verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen leggen de leerlingen uit de leerlingenraad onder begegeleiding van de directie aan de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen.
Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. Zij schrijven een motivatie en leveren dit in bij de docent. Om te zorgen dat alle kinderen evenveel kans maken, worden leerlingen voor de raad gekozen door zowel de zittende leerlingen in de leerlingenraad als docenten.
In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad. 
De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter, notulant en een penningmeester. Notulen worden gepubliceerd op de website met eigen tabblad ‘leerlingenraad’ (toekomst) De leerlingenraad komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd (1x per 6 weken) Bij elke vergadering is de directie als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas aan de hand van het verslag dat wordt opgesteld door de notulant. Alle leden van de leerlingenraad hebben in 2tallen de verantwoordelijkheid over de groepen 1 t/m 4. Zij vertellen na elke vergadering in deze klassen wat er besproken is en halen ook informatie op in de klas waar zij verantwoordelijk voor zijn.
De groepsleerkrachten, de oudervereniging en de medezeggenschapsraad worden via het verslag ook geïnformeerd. Ouders worden d.m.v. de nieuwsbrief met een kort verslagje geïnformeerd.
De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.
 
Waarover kan een leerlingenraad vergaderen?

Voorbeelden:

Wanneer en waar vergadert de leerlingenraad?
Een uur onder schooltijd in de personeelsruimte op een nader te bepalen dag.
Hoe is het kiesreglement?
Elk schooljaar worden in september/ oktober nieuwe verkiezingen gehouden. Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen 5, 6, 7 en 8 twee leerlingen verkozen die gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad. De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 5 t/m 8. De kandidaten worden per groep op een stembiljet geplaatst, dit betekent dat er in totaal evenveel stembiljetten zijn als groepen 5, 6, 7 en 8. Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden. Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming